­­PRIVACY STATEMENT

Simuleon B.V. (hierna: “Simuleon”), behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid. Wij vinden het belangrijk u te informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en beveiligd.

In dit privacy statement vindt u informatie over welke persoonsgegevens Simuleon van u verwerkt, waar Simuleon deze persoonsgegevens voor gebruikt, op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden, wanneer Simuleon de persoonsgegevens met derden deelt en wanneer wij verwerkers inschakelen bij het verwerken van de persoonsgegevens en welke rechten u heeft ten aanzien van deze persoonsgegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op:

a) bezoekers van de websites van Simuleon (https://www.simuleon.com, ) hierna: de “Website”);
b) potentiële klanten en andere personen met wie Simuleon contact heeft, of probeert te hebben, via e-mail, een online contactformulier of per telefoon;
c) ontvangers van digitale nieuwsbrieven, blogs, acties, uitnodigingen voor evenementen, of commerciële e-mails (hierna samen: Marketing) van Simuleon;
d) klanten van Simuleon; en
e) alle andere personen die met Simuleon contact opnemen en van wie Simuleon persoonsgegevens verwerkt.

1. Definities

In dit privacy statement wordt verstaan onder:

a) verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van Simuleon persoonsgegevens verwerkt;
b) derde: ieder ander dan: u, Simuleon, een verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
c) u: degene van wie persoonsgegevens door Simuleon worden verwerkt;
d) persoonsgegeven: elk gegeven dat op u betrekking heeft en ook naar u te herleiden is, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van u;
e) toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling verwerking van uw persoonsgegevens aanvaardt;
f) verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens; en
g) verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

2. Wanneer ontvangen wij van u persoonsgegevens?

Simuleon ontvangt in de volgende situatie persoonsgegevens van u:

a) wanneer u de Website bezoekt;
b) wanneer u contact opneemt met Simuleon, bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier op de Website of telefonisch;
c) wanneer u zich aanmeldt voor Marketing van Simuleon; en/of
d) wanneer u uit hoofde van een klantrelatie met Simuleon gegevens aan ons verstrekt, of andere gegevens die wij uit hoofde van deze klantrelatie uit andere bronnen vernemen.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Simuleon?

a) Bezoek Website

Bij een bezoek aan de Website slaan onze servers automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype  (mobiel of desktop), datum en tijd van het bezoek. Ook registreert onze Website uw surf- en klikgedrag gedurende uw bezoek aan de Website en koppelt uw surf- en klikgedrag aan uw eerdere en toekomstige bezoeken.

b) Contact met Simuleon

Wanneer u met Simuleon contact opneemt, bijvoorbeeld met een verzoek om informatie of advies over één van onze producten, als hulp bij een reeds aangeschaft product via de helpdesk, of u zich opgeeft voor een seminar of ander evenement, dan verwerkt Simuleon de persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, zoals de contactgegevens verstrekt via e-mail, telefoon of het contactformulier op de Website, of een offerteaanvraag via de Website, maar ook de informatie verstrekt tijdens een kennismakingsgesprek, of tijdens een training, consult, of events die door Simuleon worden georganiseerd.

c) Marketing (en afmelding)

In het kader van de Marketing die Simuleon aan haar (potentiële) klanten en/of geïnteresseerden aanbiedt, verzamelt zij persoonsgegevens. U geeft zich zelf op voor de nieuwsbrieven, blogs, acties of uitnodiging voor evenementen, online en/of offline en u bepaalt daarbij welke informatie wordt gedeeld met Simuleon. De (persoons)gegevens die wij in dit kader verzamelen zijn: *voornaam, *achternaam, *e-mailadres, *bedrijfsnaam, *telefoonnummer, functiecategorie, land. De met een * gemarkeerde gegevens kunnen verplicht zijn om aan u de Marketing te kunnen versturen.

De Marketing wordt alleen verstuurd nadat Simuleon daarvoor een toestemming heeft verkregen. De toestemming wordt verkregen in overeenstemming met de daaraan wettelijk te stellen eisen. Bovendien kunt u uw toestemming te allen tijden intrekken en/of uw voorkeuren wijzigen. U oefent daarmee uw recht van bezwaar uit. U kunt zich altijd kosteloos, bij ieder bericht, en op een gemakkelijke wijze (digitaal), afmelden voor de Marketing en/of uw voorkeuren ten aanzien van de Marketing wijzigen.

Indien u problemen ondervindt om u af te melden van Marketing uitingen van Simuleon, neem dan contact op via het e-mailadres [email protected].

d) Gegevens verstrekt en uit andere bronnen verzameld uit hoofde van de klantrelatie met Simuleon

Wanneer u van Simuleon een product of dienst afneemt, dan verwerkt Simuleon de persoonsgegevens die u aan ons heeft doorgegeven via e-mail, het contactformulier op de Website, tijdens besprekingen of op andere wijze. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, functie, functiecategorie, land.

Doorgifte van gegevens naar buiten de Europese Unie

Vanuit onze functie als SIMULIA Reseller, zijn wij genoodzaakt een aantal van de onder 3 sub d verzamelde persoonsgegevens te verstrekken aan Dassault Systemes, gevestigd binnen de Europese Unie in Parijs, Velizy, omdat dit bij opdracht noodzakelijk is voor de levering van software en licenties. De persoonsgegevens gaan naar onze softwareleverancier Dassault Systemes (www.3ds.com). Het gaat onder meer om de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam.

Vanwege onze positie als TECHNIA-bedrijf binnen de Addnode PLM-divisie, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met andere TECHNIA-bedrijfsentiteiten om de gevraagde diensten te vervullen (bijv. geografisch) of voor de verspreiding van informatie

 

4. Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens en grondslagen

Optimalisatie Website, diensten, producten en informatieverschaffing

De informatie die de Website automatisch van u opslaat en genereert (zie 3 sub a) gebruiken wij om (de indeling van) onze Website, diensten en producten verder te kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing daarover te verbeteren, maar ook om fraude te bestrijden. Daarnaast worden er tijdens het gebruik van de Websites cookies geplaatst op uw computer, smartphone of tablet. Zie punt 5 voor meer over het gebruik van cookies door Simuleon.

Het onderhouden van contact met u

Als u Simuleon om informatie verzoekt, verwerkt Simuleon de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.

Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht tussen u en Simuleon

Voor het uitvoeren van de overeenkomst van koop en/of opdracht tussen u en Simuleon heeft Simuleon in ieder geval uw contact- en facturatiegegevens nodig, daarnaast is het in veel gevallen noodzakelijk ook andere persoonsgegevens te verwerken, afhankelijk van het soort product en/of dienst dat u van Simuleon afneemt.

Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en beoordelingen.

Ook voert Simuleon soms klanttevredenheidsonderzoeken uit, wij gebruiken uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) om u een verzoek voor deelname toe te sturen.

Wij analyseren het offline en online contact met u, daarvoor gebruiken wij algemene gegevens waaraan wij u kunnen identificeren. Simuleon legt geen uitgebreid persoonlijk klantprofiel aan (“profiling”).

Grondslagen

De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

  • u heeft daarvoor toestemming gegeven;
  • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar u partij bij bent;
  • het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Simuleon rust (deze grondslag is beginsel slechts van toepassing wanneer het gaat om het voldoen aan fiscale verplichtingen);
  • het is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);
  • het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Simuleon of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u zwaarder wegen dan de belangen van Simuleon en/of de derde.

5. Beveiliging

Simuleon hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Onze database met klantgegevens wordt in digitale vorm bewaard. De database is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel binnen Simuleon. Onze database met klantengegevens is alleen bereikbaar via persoonlijke inloggegevens en een beveiligde verbinding van bevoegd personeel. Inloggen buiten ons Wi-Fi netwerk is uitsluitend mogelijk via een beveiligde VPN-verbinding.

De veiligheid van uw persoonsgegevens hangt uiteraard ook samen met het door u gehanteerde niveau van beveiliging. U dient er daarom zelf zorg voor te dragen dat u zorgvuldig omgaat met het adresseren van uw e-mail of correspondentie via een ander medium, de toegang en beveiliging van uw e-mailaccount die u gebruikt voor vertrouwelijke communicatie met Simuleon.

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij Simuleon op te vragen of Simuleon te verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat Simuleon wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat Simuleon deze niet op uw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen.

In sommige gevallen heeft u ook het recht uw persoonsgegevens, die u aan Simuleon heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en u heeft het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door Simuleon geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend.

Voor het gebruik maken van uw bovengenoemde rechten, kunt u een e-mail zenden naar [email protected]. Houdt u er wel rekening mee dat, nadat wij uw persoonsgegevens op uw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist. Indien u zich heeft afgemeld, dan bewaren wij de afmelding (dus niet de persoonsgegevens zelf) gedurende 5 jaar.

7. Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

  1. dat noodzakelijk is in het kader van het onderhandelen over, het sluiten van, en in de uitvoering tussen de overeenkomst tussen u en Simuleon; en/of
  2. Simuleon op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties, zoals wanneer een rechterlijke uitspraak de verplichting oplegt tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Uitsluitend de gegevens die wij verplicht zijn te verstrekken zullen worden verstrekt; en/of
  3. Simuleon met een derde een training of evenement organiseert, in dat geval worden uitsluitend uw contactgegevens met deze derde gedeeld; en/of
  4. er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij Simuleon met als gevolg dat Simuleon persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

8. Privacy statements van derden

Het privacy statement van Simuleon is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als Simuleon een hyperlink of koppeling op haar Website heeft geplaatst naar deze andere websites (bijvoorbeeld social media). Simuleon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren u om kennis te nemen van de privacy en cookieverklaringen/cookie policies van die websites, voordat u deze bezoekt.

 9. Verwerkers

Simuleon kan derden inschakelen om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden (verwerkers) verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht en wij sluiten met deze derden verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gaat bijvoorbeeld om dataschoningdiensten of dienstverleners die hostingsdiensten leveren.

10. Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in artikel 4 van dit Privacy Statement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Simuleon houdt tot 5 jaar na het eindigen van de overeenkomst of opdracht of het eindigen van uw garantie op een door ons geleverd product en/of dienst uw klantgegevens. Deze termijn is noodzakelijk voor de verdediging in geval van een vordering op Simuleon. Na afloop van deze periode wordt het dossier definitief vernietigd.

Bovenstaande bewaartermijn geldt niet in het geval er op Simuleon een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

 11. Contact Simuleon

Als u vragen heeft over dit privacy statement, neem dan contact op via [email protected].

12. Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving wijzigt. Het meest actuele privacy statement kunt u altijd vinden op de Website. Wanneer het privacy statement grondig wordt herzien, maken wij hiervan melding op de Website.

Versie: 01-2018

 

 COOKIEVERKLARING

Simuleon B.V., (hierna: “Simuleon”, “wij” en “ons”), behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid. Wij vinden het belangrijk u te informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Eén soort verwerking van persoonsgegevens is het gebruik van cookies. In deze cookieverklaring lichten wij onder meer toe wat cookies zijn, welke soorten cookies Simuleon gebruikt, aan wie de cookies worden doorgegeven en wat uw rechten zijn.

1. Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn onder meer ‘beacons’ en ‘scripts’. Met cookies kan onze Website uw computer herkennen.

Weigeren cookies

U kunt zelf beslissen of u cookies accepteert, of dat u wilt dat uw browser u een melding geeft van het plaatsen van een cookie. U zult daarvoor de instellingen van uw browser moeten aanpassen. Raadpleeg de handleiding van uw browser om erachter te komen hoe dit in uw browser werkt. U kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone, doorgaans via de browsegeschiedenis.

2. Soorten cookies

Simuleon maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast maken wij gebruik van marketing cookies en sociale en externe cookies

Functionele cookies
De functionele cookies zorgen ervoor dat de Website goed functioneert en dat u prettig door onze Website kunt navigeren.

Analytische cookies
Analytische cookies gebruiken wij om analyses te kunnen maken over het gebruik van de Website. Zo kunnen wij analyseren welke pagina’s van de Website u op welk moment bezoekt, zodat we de Website kunnen optimaliseren.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics, een dienst van Google LLC. Google Analytics geeft actueel inzicht in het gebruik van de Website en stelt (anonieme) rapportages van het Website gebruik samen. U kunt hier https://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/cookies/ meer lezen over de cookies die Google gebruikt. U kunt voorkomen dat Google uw gegevens gebruikt door de Analytics Opt-out add-on in uw browser te installeren. U vindt de opt-out hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Tracking cookies
Tracking cookies gebruiken wij om het surfgedrag van bezoekers op de Website te volgen. Uit de informatie over bezochte websites kunnen dan persoonlijke interesses worden afgeleid. Wij gebruiken tracking cookies om de content van onze Websites af te stemmen op uw profiel. Wanneer u onze Website bezoekt registreren wij uw IP-adres, de pagina via welke u naar onze website bent gekomen en de pagina’s van onze website die u heeft bezocht.

Marketing Cookies

Marketing cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld te linken naar social media zoals LinkedIn en Twitter. Via deze buttons kan de content van de website (bijvoorbeeld onze blog) worden gedeeld op social media. Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruikt gemaakt van cookies van social media-partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u iets van onze Website wilt delen. De marketing cookies gerelateerd aan social media worden niet geplaatst door Simuleon, maar door deze partijen of de partij die voor hen optreedt. Simuleon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten aanzien van deze cookies.

3. Contact Simuleon

Als u vragen heeft over deze cookieverklaring, neem dan contact op via het e-mailadres [email protected].

4. Doorgifte van cookies aan derde partijen

Simuleon deelt een aantal cookies met derde partijen, waaronder Hubspot, een online marketing platform. Bovendien geeft Simuleon ook data door aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), waar een andere bescherming geldt dan binnen de EU. De AVG geldt in de EER niet. Uw gegevens zijn mogelijk minder goed beschermd dan in Nederland.

5. Uw rechten

Simuleon gebruikt cookies om persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij Simuleon op te vragen of Simuleon te verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. De meest aangewezen en praktische optie voor u is echter om uw browser cookies te verwijderen. Door uw browser anders in te stellen, wordt het verwerken van persoonsgegevens gestaakt, zie ook punt 1 hierboven onder “weigeren cookies”.

6. Cookieverklaringen/ Privacy statements van derden

De cookieverklaring van Simuleon is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als Simuleon een hyperlink of koppeling op haar Website heeft geplaatst naar deze andere websites (bijvoorbeeld social media). Simuleon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren u om kennis te nemen van de cookieverklaringen/cookie policies en privacy statements van die websites, voordat u deze bezoekt.

7. Wijzigingen

Deze cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving wijzigt. De meest actuele cookieverklaring kunt u altijd vinden op de Website. Wanneer de cookieverklaring wordt herzien, passen wij deze aan op de Website.